การขับเคลื่อนอนาคต

มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพสูงสุดสร้างรากฐานที่ยั่งยืนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว

เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าด้วยการบริหารจัดการประเด็นอย่างเป็นเลิศ

เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างไม่สิ้นสุด

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การบริหารจัดการการดำเนินงาน
การขยายโอกาสทางธุรกิจ
การพัฒนานวัตกรรม

การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ

กัลฟ์ ตระหนักถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อันเป็นวาระสำคัญระดับโลก ที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งเป้าหมายและแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับ การเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจที่มุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยวิธีการ…

การพัฒนาของเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอน
เชื้อเพลิงทางเลือกที่สะอาดขึ้น
การลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อต่อยอดห่วงโซ่คุณค่าสังคมคาร์บอนต่ำ

พัฒนาวิธีการและกระบวนการดำเนินธุรกิจของเราให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งมอบโซลูชันที่มีคุณภาพ

กัลฟ์มุ่งมั่นส่งมอบโซลูชันคุณภาพสูงให้กับลูกค้า และดำเนินงานบนพื้นฐานการมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

เราได้มีการตั้งเป้าหมายการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) ในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนบทบาทของผู้ร่วม เปลี่ยนผ่านธุรกิจที่มุ่งไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ดังนี้

บนบก
บรรลุเป้าหมายขยะจากกระบวนการผลิตที่นำไปฝังกลบเป็นศูนย์
ในน้ำ
ลดการใช้น้ำด้วยการเพิ่มรอบการวนน้ำที่มีคุณภาพ
ในอากาศ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน

ความยั่งยืนของธุรกิจเกิดจากการต่อยอด s-curves ที่ไม่สิ้นสุด

กัลฟ์มุ่งค้นหาคุณค่าและมูลค่าใหม่ที่จะสร้างการเติบโตให้ธุรกิจไปพร้อมกับ การพัฒนาของสังคม-เศรษฐกิจ ภายใน-ต่างประเทศ

เรามุ่งมั่นในการกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงภายใต้แนวคิด “การวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง” สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรงให้ ทุกหน่วยทางสังคมมีโครงสร้างที่สนับสนุนในทุกโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมเชิงพาณิชย์
ธุรกิจดิจิทัล
ปลดล็อกโอกาสใหม่ ก้าวเข้าสู่โลกแห่งอนาคต

ขับเคลื่อนทุกเป้าหมายให้เป็นจริงด้วยนวัตกรรม

กัลฟ์ มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนที่รักษาสมดุล มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม

พิชิตทุกเป้าหมายด้วยการนำเอานวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการและวิธีการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

นวัตกรรมในที่ทำงาน
นวัตกรรมในการปฎิบัติการ
นวัตกรรมในธุรกิจ