เรามุ่งมั่น…

เป็นผู้นำด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานยั่งยืนในระดับภูมิภาค ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน

ดังนั้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกัลฟ์จึงครอบคลุมประเด็นสำคัญที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้าน ESG ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง บนหลักการ “Powering the Future, Empowering the People”

Powering the Future

มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพสูงสุด และยังคงความเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน

Empowering the People

ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสร้างความแข็งแกร่งในห่วงโซ่คุณค่าที่นำไปสู่สังคมยั่งยืน

กลยุทธ์ความยั่งยืน

สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและแผนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social, Governance: ESG)

ความมุ่งมั่น
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 สุทธิให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2593
รักษาการดำเนินการให้กรณีการกระทำผิดด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และคอร์รัปชัน เป็นศูนย์
กลยุทธ์
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อย่างมั่นคงด้วยเทคโนโลยี
 • ประสิทธิภาพสูง
 • การกักเก็บคาร์บอน
 • เชื้อเพลิงทางเลือก
ลงทุนในการเปลี่ยนผ่าน ด้านพลังงาน
 • พลังงานหมุนเวียน
 • ไฮโดรเจน
 • ระบบกักเก็บพลังงาน
บูรณาการประเด็นด้าน ESG ในการจัดการห่วงโซ่คุณค่า
 • คู่ค้า
 • พันธมิตรทางธุรกิจ
 • ลูกค้า
เข้าถึงการเงิน เพื่อความยั่งยืนที่แข่งขันได้
 • ธนาคารเพื่อการพัฒนา
 • หุ้นกู้สีเขียว
 • การกู้ยืมเพื่อความยั่งยืน
ปัจจัยขับเคลื่อนกลยุทธ์
การกำกับดูแลที่ขับเคลื่อนโดยหลักการ ESG
การสื่อสารเรื่องความยั่งยืนภายในและภายนอกองค์กร
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และการเสริมสร้างศักยภาพ

ปัจจัยขับเคลื่อนความยั่งยืนองค์กร

การกำกับดูแลความยั่งยืน
เส้นทางสู่ความยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน