การสร้างเสริมศักยภาพผู้คน

กัลฟ์ มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิต ของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

เราให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ภายในระบบห่วงโซ่คุณค่าองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของอนาคตที่ดีกว่า

พนักงานและทุนมนุษย์
คู่ค้าและห่วงโซ่อุปทาน
ลูกค้าและชุมชนท้องถิ่น
การพัฒนาสังคม

พนักงาน คือ พลังขับเคลื่อนองค์กร

ภารกิจหลักของกัลฟ์ที่มุ่ง พัฒนาความรู้ ส่งเสริมศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ของทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและการขยายตัวของธุรกิจอย่างเท่าทัน

อันนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จขององค์กรภายใต้ค่านิยม G-U-L-F ซึ่งในปัจจุบันเรามีเพื่อพนักงานกัลฟ์ มากกว่าพันคนในหลายประเทศทั่วโลกที่เราได้มีการลงทุนและดำเนินธุรกิจหลัก ดังนี้

+
คน ที่ร่วมเดินทางไปสู่เป้าหมายในการทำธุรกิจ ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ในนาม “พนักงานกัลฟ์”
ประเทศปฎิบัติการทั่วโลก ที่พนักงานกัลฟ์ของเรา ร่วมเสริมสร้างมูลค่าและคุณค่าทางสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม
+
โครงการ ที่ดำเนินการภายใต้ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้การบริหารจัดการ ธุรกิจและเชื่อมโยงคุณค่าใหม่ให้เท่าทันและยั่งยืน
กรณี ร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฎิบัติ และการล่วงละเมิด ย้ำจุดยืนการเป็นสถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมปลอดภัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

คู่ค้า และการส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานยั่งยืน

กัลฟ์ ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงที่ส่งเสริมความสามารถ ในการปรับตัวและเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

ด้วยการปลูกฝังค่านิยมด้าน ESG ให้มีความเป็นเลิศ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของพันธมิตรคู่ค้าองค์กร เพื่อสร้างระบบนิเวศทางการค้าอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

%
ของการจัดจ้างมาจากคู่ค้าภายในประเทศ โดยการทำธุรกรรม ดังกล่าวช่วยส่งเสริมการผลิตมวลรวมและการหมุนเวียนของทุน ในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
ESG
เรามีการประเมินคู่ค้าด้าน ESG ในทุกกลุ่มคู่ค้าดั้งเดิม และคู่ค้าใหม่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากคู่ค้าที่ไม่ผ่าน มาตรฐาน
คู่ค้า ที่ได้รับการอบรมคู่ค้าด้าน ESG โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย GULF
กรณี การละเมิดด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน ของคู่ค้าที่นำไปสู่การดำเนินการ ตามกฎหมายและด้านจริยธรรม

ลูกค้าและชุมชนท้องถิ่น

กัลฟ์ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเข้าใจและการตอบสนองต่อความคาดหวัง ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ภายในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ ลูกค้า ในการสร้างแรงผลักดันให้เรายกระดับ คุณภาพการส่งมอบโซลูชั่นให้ดียิ่งขึ้น และ บทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนการการเติบโตขององค์กรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

+
ลูกค้าที่เราดูแลและส่งมอบโซลูชันและบริการในปัจจุบัน ที่ไว้วางใจให้กัลฟ์ เป็นผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต
เราส่งมอบโซลูชันปรสิทธิภาพสูงที่ได้รับการรับรอง มาตราฐานสากลให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
+
ชุมชนที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
K+
ชีวิต ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโปรแกรม การส่งเสริมอาชีพและการทำการเกษตรผสมผสาน

การพัฒนาสังคม และการสร้างผลกระทบเชิงบวกภายใต้กรอบ IMPACT

หลักสำคัญสำหรับกัลฟ์ในด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

การแบ่งปันโอกาสและนำทักษะความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมและนวัตกรรม เข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน โดยการนำกรอบ IMPACT เข้ามากำหนดทิศทางและแนวทางการออกแบบโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างสูงสุดต่อสังคม

I
Infrastructure
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่สาธารณะ
M
Medical Services
การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
P
Productivity
การเสริมสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกร
A
Activity
การสนับสนุนด้านกีฬาและการออกกำลังกาย
C
Conservation
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
T
Teaching and Learning
การส่งเสริมด้านการศึกษา